Välkommen till N. A. Stefansson AB


N A Stefansson AB är ett konsultföretag som främst inriktar sig på frågor rörande köp och försäljning av fast egendom, företrädesvis skogsegendomar, markförhandling för markåtkomst för bildande av reservat eller för markåtkomst och skadereglering vid byggnation av vägar, kraftledningar eller liknande.

Företaget erbjuder också tjänster rörande marknadsvärderingar av skogsfastigheter, upprättande av skogsbruksplaner, naturvärdesinventeringar, nyckelbiotopsinventeringar samt rådgivning till skogsägare.