Om företaget...

Om företagetN. A. Stefansson AB bildades 2003 och har sitt säte i Söderhamn.
För närvarande är tre anställda, samtliga med gedigen erfarenhet av svenskt skogsbruk.

Våra största uppdragsgivare är statliga myndigheter och kommuner samt skogsbolag.

Bolaget har under flera år haft rating AAA (högsta kreditvärdighet) i Soliditets kreditratingsystem och högsta kreditvärdighet enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB.

Uppdragsgivare

Bland våra uppdragsgivare finns Naturvårdsverket, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), SCA, Neova AB samt ett stort antal länsstyrelser och kommuner.

Område

Vi arbetar i huvudsak från Mälardalen-Värmland och norrut men tar uppdrag i hela landet.

I bolaget arbetar...


Nils Stefansson

är jägmästare, MSc Forestry, och har arbetat med allehanda frågor rörande förvaltning och köp/försäljning av skogs- och jordbruksfastigheter liksom markåtkomst för reservatsbildning etc med därtill hörande skadereglering, avtal och övriga handlingar.
Nils har bred erfarenhet av ledarskap inom myndigheter så som Vattenfall, Domänverket och Statens fastighetsverk.

Mats Josefsson

är jägmästare, MSc Forestry och arbetar främst med frågor rörande köp och försäljning av fast egendom, mestadels skogsegendomar, markförhandling för markåtkomst för bildande av reservat eller markåtkomst vid byggnation av vägar och liknande.
Mats har tidigare arbetat inom Skogsägarrörelsen, Skogsvårdsstyrelsen och åt Skogsstyrelsen, som specialist och på olika chefsbefattningar.
Mats har också varit verksam på Sveriges Lantbruksuniversitet som forskare och lärare.

Christer Larsson

är skogstekniker, BSc Forestry och arbetar främst med marknadsmässiga skogsvärderingar och inventeringar. Christer har haft en mångårig anställning vid Skogsvårdsstyrelsen där han i huvudsak har arbetat med inventeringsfrågor, skogsbruksplaner och rådgivning.
Christer har stor erfarenhet av att arbeta med skötselplaner enligt FSC och ekologisk landskapsplanering samt nyckelbiotops- och sumpskogsinventeringar.

Miljö

Vår miljö

Skog och mark är en grundförutsättning för N A Stefanson ABs verksamhet.
Ett långsiktigt och uthålligt nyttjande av naturresurserna är viktigt och något som alla kan bidra till.

N A Stefansson AB är mån om att utnyttja de möjligheter som står till buds för att medverka till att minimera och förebygga negativ miljöpåverkan till följd av sin verksamhet.
Genom att beakta miljöaspekten vid utförande av tjänster och ständigt arbeta för att förbättra och effektivisera arbetssättet bidrar vi direkt och indirekt till en bättre miljö.Vårt miljöarbete skall ske långsiktigt och på ett ändamålsenligt sätt. Vi integrerar aktivt miljöanpassning i vår dagliga verksamhet.
Vi eftersträvar miljöanpassad kontorsmiljö och efterfrågar alltid miljömärkta produkter av våra leverantörer.
Tjänsteresor genomförs alltid på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.
I normalfallet använder vi miljöbilar som färdmedel, men när det är möjligt väljer vi tåg.
Flyg som transportmedel nyttjas minimalt.
Vi genom genomför årlig uppföljning av vårt miljöarbetet.

Sponsring

N. A. Stefansson AB är stolt sponsor till Tobias Arwidsson, skidskytt i svenska skidskyttelandslaget.

N. A Stefansson AB stödjer också:
Röda Korset
Cancer- och Allergifonden
Riksorganisationen för utsatta barn (ROFUB)
Ett narkotikafritt Sverige
Nolltolerans mot mobbing
Rökfri Ungdom (Riksförbundet Hem och Skola)